Privacyverklaring

Artikel 1 Definities
In deze Privacy Statement worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Website: www.eetcafedewitte.nl
1.2 De Witte:
Eetcafé de Witte B.V., Eetcafé de Witte B.V. | ijssalon Il Bianco,
Eetcafé de Witte de Lier V.O.F. en Bar de Promenade B.V.
Postadres gevestigd aan Langestraat 50, 2691 B.H. te ’s-Gravenzande;

Artikel 2 Algemeen
Via onze Website wordt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Witte acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. De Witte zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Artikel 3 Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze Website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel je onze Website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit privacy statement is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de Website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken om reserveringen af te handelen:
NAW-gegevens
E-mailadres
telefoonnummer
Dieetwensen en allergieën

Artikel 4 Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Als je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief via onze Website dan wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Wanneer er geen enkele interactie is met De Witte, zoals kliks op de nieuwsbrief, het maken van reserveringen etc. worden de persoonsgegevens na 1 jaar automatisch verwijderd.

Als je een contactformulier op de Website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij verzamelen (minimaal) jou:
Naam
E-mailadres

Wij kunnen contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden:
Per mail

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

Artikel 5 Registreren & Aanmelden
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registeren of aanmelden. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen (gebruikers)naam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst en om een overzicht te geven van de producten en/of diensten die je bij ons hebt afgenomen of voor hebt aangemeld.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze Website vragen wij u de volgende gegevens:
NAW-gegevens
E-mailadres

Artikel 6 Advertenties
Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Artikel 7 Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Vermoedelijk misbruik van en/of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens melden wij bij de autoriteiten. Wij houden statistieken bij op onze Website waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in dit statement genoemde doelen.

Artikel 8 Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan en wijzen derhalve enige en alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van deze websites uitdrukkelijk af. Wij raden je aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

Artikel 9 Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast in maart 2020.

Artikel 10 Inzage en wijzigen van uw gegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een betrokkene de volgende privacy rechten:

Recht op inzage van de persoonsgegevens die De Witte van u heeft verwerkt;

Het recht om ‘vergeten’ te worden mits er geen wettelijke grond is waarop (een deel van) deze gegevens bewaard moeten blijven;

Het recht om de persoonsgegevens die u verstrekt heeft te laten wijzigen.
Het recht om minder gegevens te laten verwerken mits dit het doel van de verwerking niet beperkt noch belemmerd;

Het recht op een menselijke blik bij besluiten, De Witte maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming noch profilering.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor vragen over dit privacy statement of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen:


Eetcafé Witte
Indien van toepassing locatie vermelden
Postadres
Langestraat 50
2691 B.H. ‘s-Gravenzande
E-mail
[email protected]
t.a.v. privacy officer Eetcafé De Witte